Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. , Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228 poz.1488 z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ( Dz.U. Nr 228, poz.1492)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Tekst jednolity statutu uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.03.2010 r.(Uchwała Nr 1/2010 Rady Pedagogicznej)
Nowelizacja statutu uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.01.2011 r.
(Uchwała nr 1/2011 Rady Pedagogicznej)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy, zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy, zwanej „Poradnia”, jej organizację oraz zakresy załatwianych spraw.

§ 2

 1. Nazwa poradni brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy.
 2. Siedziba poradni znajduje się w Oleśnicy, przy ulicy Wojska Polskiego 67 -69.
 3. Poradnia posiada gabinet zamiejscowy z siedzibą w Twardogórze, Plac Piastów 24.
 4. Terenem działania poradni jest powiat oleśnicki obejmujący gminy: Bierutów, Dobroszyce, Twardogóra, Oleśnica.

§ 3

 1. Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki.
 2. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§ 4

 1. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.
 2. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne.
 3. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze w kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 4. Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom, niezamieszkałym w rejonie działania poradni można udzielać pomocy w sytuacji zawarcia porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.

Rozdział II
Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań.

§ 5

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 6

 1. Do zadań poradni należy w szczególności:
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
  2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży
  3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin
  4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
  5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
  6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
  7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom
  8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach, w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
  12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych
  13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony dotyczącej zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
  14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznym w przedszkolach, szkołach i placówkach
 2. Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
 3. Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy poradni.
 4. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:
  1. diagnozowanie
  2. opiniowanie
  3. działalność terapeutyczną
  4. prowadzenie grup wsparcia
  5. prowadzenie mediacji
  6. interwencję kryzysową
  7. działalność profilaktyczną
  8. poradnictwo
  9. konsultacje
  10. działalność informacyjno - szkoleniową
 5. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni;
  2. przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa);
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

§ 7

 1. Poradnia współdziała z innymi poradniami przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:
  1. konsultacje,
  2. wymianę doświadczeń i informacji,
  3. współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, zespołów samokształceniowych itp.,
  4. współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  5. wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowiska lokalnego.

§ 8

 1. W poradni działa zespół orzekający, zwany dalej, „Zespołem”, który powoływany jest każdorazowo przez dyrektora.
 2. Zespół wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 3. Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 9

 1. Poradnia wydaje opinie która zawiera:
  1. oznaczenie poradni wydającej opinię
  2. numer opinii
  3. datę wydania opinii
  4. imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza
  5. diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby
  6. zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  7. podpisy specjalistów. Którzy sporządzili opinię
  8. podpis dyrektora poradni
 2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka lub opiekunów prawnych lub na pisemny wniosek ucznia, jeżeli jest osobą pełnoletnią.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badan lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.
 4. Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badan psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz opinie wychowawcy.

Rozdział III
Kompetencje organów Poradni,
zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązania sporów między nimi.

§ 10

 1. Organami poradni są:
  1. Dyrektor poradni,
  2. Rada Pedagogiczna.
 2. Kompetencje dyrektora poradni:
  1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,
  2. decyduje w szczególności w sprawach:
   1. zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
   2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
   3. występowania z wnioskami-po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3. kieruje bieżącą działalnością merytoryczną poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  4. sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych,
  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
  6. uchwały Rady Pedagogicznej wzbudzające wątpliwości co do zgodności z prawem przekazuje do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu poradnię,
  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni,
  8. organizuje obsługę administracyjną poradni,
  9. wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
   1. ustala kalendarz organizacji roku szkolnego,
   2. ustala przydział czynności pracowników poradni,
   3. przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
   4. przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
   5. zapewnia w siedzibie Poradni bezpieczne warunki pracy: higieniczno - sanitarne i przeciwpożarowe,
   6. podejmuje decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych, oraz innych sytuacji szczególnych.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą
  1. 1) dyrektor poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym, 2) pracownicy pedagogiczni poradni.
  4. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1. uchwala Statut Poradni,
  2. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
  3. zatwierdza plany pracy i koncepcji rozwojowej placówki,
  4. podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,
  5. opiniuje i zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć (plan),
  6. opiniuje projekt planu finansowego poradni,
  7. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,
  8. opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym czynności zgodnie z obowiązującą normą czasu pracy określoną w K.N.
 4. Rada Pedagogiczna posiada regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

§ 11

 1. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.
 2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.
 3. Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru człowieka i placówki.

Rozdział IV
Organizacja pracy Poradni

§ 12

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Poradnia ma możliwość tworzenia komórek organizacyjnych, gabinetów zamiejscowych.
 4. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, nauczycielami jak również innymi osobami działającymi na rzecz dzieci.
 5. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin pracy zgodnie z obowiązującą normą czasu pracy określoną w K.N. tj. 40 godzin.

§ 13

 1. Pracownikom administracyjnym i obsługowym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
 2. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 14

 1. Na terenie poradni prowadzona jest diagnoza, terapia, rehabilitacja, konsultacje, doradztwo oraz psychoedukacja dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców.
 2. Poza siedzibą poradni prowadzi się poradnictwo, działalność profilaktyczną, informacyjno-szkoleniową, interwencje kryzysowe oraz konsultacje.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych dobrem dziecka, poza siedzibą poradni podejmuje się również działania diagnostyczne i terapeutyczne.

§ 15

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji pracy poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 16

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
  1. projekt organizacji poradni
  2. plan pracy – koncepcja rozwojowa placówki
  3. półroczne i roczne sprawozdania pracowników z realizacji przydzielonych zadań
  4. tygodniowy rozkład zajęć pracowników
  5. zakresy obowiązków pracowników
  6. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży
  7. rejestr wydanych opinii
  8. rejestr wydanych orzeczeń
  9. dokumentację badań
  10. protokoły zespołów orzekających
  11. protokoły posiedzeń rad pedagogicznych (e-protokoły)
  12. dzienniki zajęć
  13. listę obecności
  14. księgę inwentarzową
  15. teczki akt osobowych
  16. inną dokumentację zgodną z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi.

Rozdział V
Zakres zadań, obowiązki, prawa pracowników Poradni

§ 17

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. Może zatrudnić także doradców zawodowych, rehabilitantów.
 2. Nauczyciel poradni, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami).
  1. Dyrektor poradni jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 3. W Poradni zatrudnia się lekarza, który jest konsultantem, członkiem Zespołu Orzekającego poradni.

§ 18

 1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni zobowiązani są do realizacji zadań statutowych w ramach ich kompetencji na terenie poradni i poza poradnią w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży poprzez:
  1. diagnozowanie
  2. opiniowanie
  3. działalność terapeutyczną
  4. prowadzenie grup wsparcia
  5. prowadzenie mediacji
  6. interwencję kryzysową
  7. działalność profilaktyczną
  8. poradnictwo
  9. konsultacje
  10. działalność informacyjno - szkoleniową
 2. Do szczegółowego zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
  1. przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
  2. prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej
  3. prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli
  4. planowanie pracy i prowadzenie pracy zgodnie z indywidualnym planem
  5. stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy
  6. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne wykonanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego
  8. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
  9. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  10. współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka
  11. współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci
  12. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
 3. Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy.

§ 19

 1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w programie rozwoju poradni i są odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki.
 2. Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.
 3. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
  1. przestrzegania tajemnicy zawodowej
  2. uzyskiwania akceptacji rodziców do wszelkich działań mających na celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży
  3. obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, co do których podejmowane są działania statutowe, a w szczególności nie uzależniania stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych
  4. udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą
  5. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oraz ze środowiskiem rodzinnym dzieci i młodzieży
  6. przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w poradni
  7. podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  8. wzbogacania warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego modernizacje lub uzupełnienie
  9. przestrzegania zasad konwencji o Prawach Dziecka – w tym kierowanie się dobrem dzieci i młodzieży, troska o ich zdrowie, postawy moralnej i poszanowaniem godności osobistej
  10. prezentowania właściwej postawy etycznej,
  11. prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.
 4. Pracownik ma prawo do:
  1. współdecydowania o celach i zadaniach poradni jako członek Rady Pedagogicznej
  2. decydowania o doborze metod realizowanych przez siebie zadań
  3. kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki
  4. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora poradni, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo - oświatowych.

§ 20

 1. Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem poradni za:
  1. poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży
  2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono
  3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora
  4. nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku
  5. prawidłowość prowadzonej dokumentacji
 2. Wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora.
 3. Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

§ 21

 1. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w poradni ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań wykonywanych przez poradnię oraz realnych możliwości wywiązywania się z nich, ilości osób objętych opieką poradni i rozległości terenu działania.
 2. Dyrektor poradni , za zgodą organu prowadzącego poradnię , może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
 3. W poradni zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, a liczbę pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w zależności od potrzeb poradni.

§ 22

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy.
 2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
 3. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
  1. zakres, sposób i czas wykonywania przez niego zadań
  2. czas trwania porozumienia
  3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami poradni
  4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni
  5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia
 4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu i we współpracy z pracownikami poradni oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Poradnia jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 2. Obsługę finansową prowadzi Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

§ 24

 1. Poradnia używa trzech pieczęci podłużnych o następującej treści:
 2. PORADNIA
  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
  56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67-69
  tel./fax 071- 314-32-78
  NIP 911-18-14-756, REG. 932821729
  (1)

  PORADNIA
  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
  56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67-69
  tel./fax 071-314-32-78
  NIP 911-18-14-756, REG. 932821729
  (2)

  PORADNIA
  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
  56-400Oleśnica,ul. Wojska Polskiego 67-69
  Gabinet zamiejscowy w Twardogórze, Plac Piastów 24
  tel. 71-314-01-93
  NIP 911-18-14-756, REG. 932821729
  (3)

Załącznik nr 1
do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy.
Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy.

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072)

§ 1

 1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy, zwanej dalej „poradnią” są organizowane i działają na zasadach określonych w/w rozporządzeniu zespoły orzekające.
 2. Zespół wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 2

 1. Powołanie zespołu, prowadzenie i protokołowanie przeprowadza się na okoliczność rozpatrywania każdego wniosku indywidualnie.
 2. Zespoły Orzekające powołuje Zarządzeniem na piśmie dyrektor poradni.
 3. Zespoły zbierają się w terminach określonych w tzw. harmonogramie posiedzeń zespołu opracowanym na dany rok szkolny.
 4. Ze względów losowych zespoły zbierają się także doraźnie w innych terminach niż wymienione w harmonogramie posiedzeń zespołu.

§ 3

 1. W skład zespołu wchodzi:
  1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
  2. psycholog, pedagog oraz lekarz,
  3. inni specjaliści jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 4

 1. Zespół orzeka na wniosek rodziców / prawnych opiekunów/ dziecka, zwany dalej „wnioskodawcą”.
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii składa się do zespołu.
 3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni, niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii.
 6. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

§ 5

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii o wczesnym wspomaganiu powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
  2. imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/ oraz miejsca zamieszkania,
  3. określenie celu i przyczyny dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
  4. podpis wnioskodawcy.

§ 6

 1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację, uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
 2. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa
  1. Okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  2. Rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, Ce stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  3. Zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupa wychowawcza lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
  4. Zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
 4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
 6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.

§ 7

 1. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
 2. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych edukacyjnych i wychowawczych ucznia, informując o tym wnioskodawcę.
 3. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

§ 8

 1. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinie większością głosów.
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
 4. Protokoły z posiedzeń zespołu są gromadzone w segregatorze p.t. „Zespół Orzekający” wraz z diagnozami sporządzonymi przez członków zespołu.
 5. Orzeczenie i opinie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. W Karcie Indywidualnej dziecka przechowywane są wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wykonanych w tutejszej poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenie, poświadczenie dostarczenia orzeczenia wnioskodawcy.

§ 9

 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
 2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
  1. Warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, z tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym.
 3. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt. 2.
 4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:
  1. Zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. W przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupa wychowawcza lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.
 5. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:
  1. Zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. W przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;
  3. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
 6. W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane: elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby w realizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

§ 10

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.
 3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 11

 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespól wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do rozporządzenia.
 2. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy wskazać stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy także wskazać zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.

§ 12

 1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
  1. Zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. Potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w § 8 ust. 2;
  3. Potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
 2. Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

§ 13

 1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
 2. Nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje sie według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

§ 14

 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 11 ust. 1 lub § 12 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów stanowiących załączniki nr 9-11 do rozporządzenia.

§ 15

 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Opinia zawiera:
  1. datę wydania opinii;
  2. oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinie;
  3. podstawę prawną opinii;
  4. skład zespołu, który wydał opinie;
  5. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
  6. stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  7. wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb;
  8. uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia; podpis przewodniczącego zespołu.

§ 16

 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 2. Opinia zawiera:
  1. datę wydania opinii;
  2. oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
  3. podstawę prawną opinii;
  4. skład zespołu, który wydał opinię;
  5. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
  6. stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  7. uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których zespół stwierdził, Ce nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju; podpis przewodniczącego zespołu.

§ 17

 1. Orzeczenie albo opinie doręcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 2. Orzeczenie albo opinie doręcza się w 3 egzemplarzach, natomiast orzeczenia o których mowa w §11 ust.1 i w §14 w jednym egzemplarzu.
 3. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia.

§ 18

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 4. Zespół zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia zgodnie z ust 2.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 2
do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy.
Regulamin Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy.

opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 21 stycznia i 18 lutego 2000 r.)

§ 1

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym poradni realizującym zadania wynikające ze Statutu Poradni, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Członkami Rady Pedagogicznej poradni są wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 4. W czasie nieobecności w pracy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, posiedzeniom przewodniczy wicedyrektor poradni lub wyznaczona przez dyrektora osoba.

§ 2

 1. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się minimum 3 razy w roku szkolnym (przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego) oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Zebrania Rady organizuje się poza godzinami pracy dydaktycznej nauczycieli.
 5. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych dyrektor poradni może zwolnić członka Rady z udziału w posiedzeniu. Usprawiedliwienia nieobecności należy dopełnić przed posiedzeniem Rady.

§ 3

 1. Dyrektor poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz działalności poradni.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym składają sprawozdanie z realizacji zadań założonych w indywidualnych planach pracy.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 4

 1. Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną:
  1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
  2. Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów.
  3. Wniosek może zgłosić każdy członek Rady.
  4. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie nad uchwałą.
  5. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników poradni.
  6. Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane.

§ 5

Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej:

 1. Z zebrania Rady oraz zespołu i komisji sporządza się protokół, który w terminie do 7 dni od daty zebrania pisze się w wersji elektronicznej, zapisuje na płycie CD, wydruk umieszcza się w segregatorze „ Protokoły Rady Pedagogicznej”.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania, protokolant.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznać się z protokołem. Uchwały i Wnioski są odczytywane na następnej Radzie Pedagogicznej. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Członkowie nieobecni na posiedzeniu podpisują się pod protokołem po jego przeczytaniu.
 4. Protokoły są podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej komisji.
 5. Protokoły udostępniane są zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego poradnię oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja o udostępnianiu księgi protokołów należy do kompetencji Dyrektora Poradni.

§ 6

Każdy członek Rady jest zobowiązany do:

 1. współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 2. systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 3. przestrzegania postanowień Statutu Poradni, zarządzeń dyrektora poradni i niniejszego regulaminu,
 4. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poradni oraz uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosi do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od głosu),
 5. czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji i zespołów, do których został powołany,
 6. przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady,
 7. składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań,
 8. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.

§ 7

Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są zobowiązani do reprezentowania na ich forum opinii uzyskiwanych podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 8

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wytwarzający/Odpowiadający: Rada Pedagogiczna
Data wytworzenia: 2011-01-12
Udostępniający: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Data udostępnienia: 2012-12-06